- Odborné skúškyZákladné infoZáväzné podmienkyTermínyVyhodnotenieCvičné testy AdminE-LearningOdborné podujatia


SKÚŠKY - Registrácia

ROMAN VS:0000882438
Záväzná prihláška na odbornú skúšku
na overenie odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorú organizuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi dňa 17.10.2017  09:00
pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti písomnou formou.
Prihlásenie na sektory :  Poistenie alebo zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Starobné dôchodkové sporenie

Titul:
Meno:
Priezvisko:


Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliska:Ulica:

  PSČ:   Mesto:

E-mail:    

Telefón:                                       (Nepovinné)   IČO:   DIČ:

Týmto potvrdzujem že som oboznámený a akceptujem záväzne podmienky prihlásenia a účasti na odbornej skúške a zároveň súhlasím z nižšie uvedeným prehlásením týkajúcim sa poskytnutia osobných údajov

Prehlásenie: Registrovaný účastník skúšky týmto prehlasuje, že udeľuje súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním svojich osobných údajov Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (ďalej „AOCP“) ako aj Národnou bankou Slovenska (ďalej „NBS“) na účely overenia odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený súhlas zahŕňa prenos, spracovanie a uloženie poskytnutých údajov v písomnej resp. elektronickej podobe v databázach vedených AOCP ako aj prenos týchto údajov do NBS a ich spracovanie a uloženie v elektronickej podobe v databázach NBS. Zoznam poskytnutých osobných údajov občana Slovenskej republiky obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo adresu trvalého bydliska a kontaktné údaje. Zoznam osobných údajov občana iného štátu ako Slovenskej republiky: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štát trvalého pobytu.

Doba platnosti súhlasu: AOCP je oprávnená viesť poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú na zákonne podmienky archivácie. NBS je oprávnená viesť poskytnuté údaje na účely výkonu dohľadu aj po zrušení zápisu finančného sprostredkovateľa v registri. Tento súhlas nie je možné odvolať

 Dňa 25.09.2017
                                     V prípade záujmu o hromadné prihlásenie vyplňte prosím priložený  formulár  a odošlite ho na email aocp@vnet.sk